January 22, 2022

5M EP.1088 | คำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิต ที่ควรถามตัวเองอยู่เสมอ?

Self-Awareness หรือ การตระหนักรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก หรือความต้องการ ซึ่งการตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอจะช่วยกระตุ้นต่อมความคิด และช่วยให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราคาดหวังได้ ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ ไปรับฟังถึง แนวทางการตั้งคำถามเรื่องชีวิตที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นกัน

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App