March 22, 2020

5M419 Company Dashboard in Crisis

แม้ที่ผ่านมา บริษัทจะมีการ Monitor ในเรื่องพนักงาน ลูกค้า ตัวเลข Finance และ Process ต่างๆ ในองค์กรอยู่เรื่อยๆ
.
แต่ในช่วงวิกฤติ “ความถี่” ในการเช็กจะต้องเพิ่มมากขึ้น จากทุกเดือนต้องกลายเป็นทุกสัปดาห์ จากสัปดาห์อาจจะกลายเป็นทุกวัน
.
เพราะช่วงเวลาวิกฤต สถานการณ์จะเปลี่ยนไปเร็ว ถ้าไม่เพิ่มความถี่ เราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ ที่แก้อะไรไม่ทัน

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App