October 27, 2020

5M638 หาสมดุลในกฎระเบียบ

เป็นที่รู้กันดีว่า กฎระเบียบช่วยขับเคลื่อนองค์กร แต่ต้องสามารถอธิบายให้ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎเข้าใจได้ว่า กฎนั้นออกมาเพื่ออะไร ซึ่งหากมากเกินไป นอกจากจะไปสร้างความเครียดแล้ว ยังไปลดความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรด้วย ฉะนั้นต้องหาสมดุลของกฎระเบียบให้เจอ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App