September 30, 2020

5M611 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และความเป็นผู้นำ

สำหรับผู้นำ การเอ่ยถึงวิสัยทัศน์แทนเป้าหมาย จะช่วยให้ลูกน้องหรือทีมเห็นถึงการทำงานที่ไม่ใช่เพียงการแสวงหาผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการทำเพื่อส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้พวกเขาเกิดกำลังใจ และความรู้สึกอยากที่จะสนับสนุนหรือร่วมมือทำไปพร้อมกับผู้นำได้

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App