July 22, 2020

5M541 โรงเรียนธุรกิจกับวิชาที่เปลี่ยนไป

เพราะความไม่แน่นอนของโควิดทำให้วิชาเรียนใน Business School ได้รับความสนใจมากขึ้น หลายคอร์สที่สอนเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการ คอร์สสอนการทำงานแบบ Remote Work หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้รับความนิยมอย่างมาก และจะเห็นได้ว่าแกนวิชาหลักๆ ของโรงเรียนก็อาจจะเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App