June 29, 2020

5M518 จงตามหาอาจารย์ของคุณ

ย้อนกลับไป 40-50 ปีที่แล้ว ในอดีตมนุษย์มีความเป็นมนุษย์มากกว่าปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในสมัยก่อนเกิดขึ้นอย่างช้าๆ การแข่งขันเรื่องความสามารถก็ไม่รุนแรงเท่าตอนนี้ ไม่ต้องมีการชิงดีชิงเด่น มีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยบางอย่างที่ทำให้คนเราต่างคนต่างอยู่

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App