June 18, 2020

5M507 ความปรารถนาของคุณไม่ใช่บรรทัดฐานของโลก

ในชีวิตเรา "กระบวนการตัดสินใจ" เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสอนได้
การจะเลือกระหว่าง 2 อาชีพ หรือการจะเลือกเรียนระหว่าง 2 คณะ
อะไรจะทำให้เราประสบความสำเร็จมากที่สุด?
.
สิ่งที่จะตอบคำถามเราได้มากที่สุด ไม่ใช่การปรึกษาคนอื่น
หรือศึกษา How-to แต่คือ การนั่งลงและคุยกับตัวเองว่า
เราปรารถนาอยากจะได้อะไรในชีวิตจริงๆ หากถอดเรื่องพันธนาการต่างๆ ออกไป

More episodes

Load more