May 20, 2020

5M478 เศรษฐกิจแย่ที่สุดในรอบ 300 ปี!

วิกฤตท่ีเกิดขึ้นครั้งนี้ สร้างผลเสียแบบ “ถาวร” กับเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ บทความจาก CNN เผยข้อมูลธนาคารกลางของอังกฤษ ซึ่งออกมาคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจจะหดตัวถึง 14% ในปีนี้ เป็นการหดตัวที่เยอะที่สุด นับตั้งแต่ปี 1706 หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขนาดของเศรษฐกิจลดลงกว่า 30% 

More episodes

Load more