May 16, 2020

5M474 ทักษะจำเป็นเพื่อ “ความสำเร็จ” ในหน้าที่การงาน

บทความจาก Entrepreneurs พูดถึงทักษะที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต พบว่า ความสำเร็จในเชิงหน้าที่การงาน ใช้ทักษะความรู้ด้านเทคนิคเพียง 15% เท่านั้น ที่เหลืออีก 85% มาจาก Soft Skills ทั้งหลาย เช่น ความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้คนอื่น มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น รู้จักเปิดรับความคิดเห็นในหลายๆ มุม และมีทักษะการพูดที่แน่วแน่มีพลังที่ส่งถึงใจผู้ฟัง

More episodes

Load more