April 15, 2020

5M443 บทเรียนจาก Estonia

บทความจาก The New Yorker พูดถึงการรับมือวิกฤต Covid-19 ของประเทศ Estonia ผู้นำด้าน Digital Government ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี Digitize ข้อมูล สร้าง Data Base ออนไลน์ ประชากรกว่า 90% มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ ทำให้ Estonia แพนิคกับวิกฤตน้อยที่สุดในยุโรป

More episodes

Load more