April 8, 2020

5M436 หางานใหม่ช่วง COVID ทำไงดี

บทความจาก Fast Company แนะนำกลยุทธ์สำหรับการหางานในช่วงเศรษฐกิจแปรปรวน ให้วางแผนงานระยะสั้น เขียน Resume คำนึงถึงความสามารถที่ตลาดต้องการในระยะวิกฤต เน้นนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมการ Interview จากออนไลน์ แสดงออกถึงความเป็น Professional

 

More episodes

Load more