March 26, 2020

5M423 ช่วงนี้ปรับแผน Marketing ยังไงดี

วิกฤตหนักในครั้งนี้ เรียกกันว่า "Black Swan"
หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือเป็นประจำ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่นานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง
.
ดังนั้นเราต้องมีการปรับแผนต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน
และเรื่องของ Marketing ก็เช่นกัน
เพราะถ้าปรับตามไม่ทัน หรือปรับไม่ถูกจุด
ทุก Process ที่ตามมา อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้...

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App