March 15, 2020

5M412 บริษัทอยาก work from home ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หลายบริษัทอาจไม่เคยมีนโยบายการ Work form home อย่างจริงจังมาก่อน
แต่เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ Covid-19
ทำให้แทบทุกคนต้องเริ่มวางแผนในเรื่องนี้กันแบบ Full Scale
.
ดังนั้นก่อนจะทำ Work form home เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า
มีเรื่องอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้าง
.
เช่น ข้อตกลงในการทำงานควรเป็นแบบไหน ประชุมใช้โปรแกรมอะไร
ส่งงาน หรือเซ็นต์เอกสารกันแบบไหน ถ้ามีคนที่มีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต
เราจะซัพพอร์ตเรื่องนี้อย่างไร ?
.
ถ้าการวางแผนเรื่อง Work form home ในวิกฤตแล้วมันเวิร์ค
มันอาจจะเป็นบรรทัดฐานในการเตรียมองค์กรสำหรับอนาคตก็ได้...

More episodes

Load more