February 24, 2020

5M392 เมืองแห่งโลกอนาคต

เมืองในอนาคต จะเป็นกลายเป็น “Smart City”
เช่น มีนวัตกรรมที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ
Censor ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำไฟมากขึ้น
รวมถึงความปลอดภัยระหว่างทางเดิน การแจ้งเตือนเรื่องภัยพิบัติ
.
สิ่งที่ตามมาก็คือ ภายในปี 2040 จะมี 65% ของประชากรโลก
ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น เพราะต้องการชีวิตที่ดี
.
แต่ถ้าหากบริหารจัดการเมืองไม่ดี
ไม่มีการวางแผนเรื่องอสังหาริมทรัพย์
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสลัมในเมืองอาจจะเพิ่มมากขึ้น

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App