February 19, 2020

5M387 เราจะชะลอโรคอ้วนได้อย่างไร

มีการคาดการณ์ว่า การเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนจะกระทบต่อ GDP โลกถึง 2.8% หรือประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญต่อปี เพราะต้นทุนการรักษาโรคเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
.
การแก้ปัญหานี้ ไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
ฝั่งรัฐบาลช่วยได้ในด้านนโยบาย ภาษีน้ำตาล การบังคับให้ติดฉลาก
แต่อีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือ "โรงเรียน"

More episodes

Load more