โลกของเราป่วยแบบเรื้อรังด้วยภาวะโลกร้อน ซึ่งอาการกำลังปะทุออกมาในรูปแบบของภัยพิบัติต่างๆ โจทย์สำคัญในปีหน้าของเราทุกคนก็คือการช่วยกันทำให้โลกฟื้นตัวอีกครั้ง ผ่านแนวคิดสำคัญก็คือ การสร้างความยั่งยืน อย่างที่ Thaibev ได้ดำเนินการโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อฟื้นคืนโลกในอีกทางหนึ่ง

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App