September 23, 2020

5M604 การใช้ภาพหรือแผนผัง

ปัจจุบันการใช้ภาพหรือแผนผัง กลายมาเป็นสิ่งสำคัญของการนำเสนอ ที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของงาน เนื่องจากภาพหรือแผนผังที่ดีจะช่วยให้คนเข้าใจข้อมูลที่ต้องการจะนำเสนอได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App