April 30, 2020

5M458 ภาวะเศรษฐกิจ vs ปัญหาโลกร้อน

ก่อนเกิด Covid-19 ปัญหาโลกร้อนเคยเป็น First Agenda ของโลกปี 2020 ความเสี่ยงสูงสุดของโลกล้วนเป็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น รายงานของ Global Climate Risk Index 2020 ประเทศไทยมีภาวะเปราะบางทางสภาพอากาศเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง น้ำท่วมเป็นหลัก กรมอุตุฯ เผยปีนี้จะเกิดภัยแล้งหนักสุดในรอบ 20 ปี

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App