April 13, 2020

5M441 ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะเป็นกุญแจออกจากวิกฤตนี้

World Economic Forum ชวนพูดคุยเรื่องการเก็บ ’ข้อมูลส่วนบุคคล’ ที่ถูกใช้ประโยชน์จากการ Tracker ผู้ป่วยช่วง Covid-19 เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ในอนาคต ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเงินได้ และเกิดเป็น Data Market Place เพื่อพัฒนาธุรกิจ

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App