March 24, 2020

5M421 มุมมอง SCB ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

SCB ได้พูดถึงภาพรวมการลงทุน และเศรษฐกิจ
ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวเลขอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นบ้าง
.
และการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน
เช่น สหรัฐและยุโรป จะส่งผลอย่างไรต่อตลาดบ้าง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ SMEs ต้องจับตา

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App