February 3, 2020

5M371 ทางเลือกอื่นนอกจาก MBA

ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการเรียน MBA ส่วนใหญ่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนและมีค่าเทอมแพง แต่ตอนนี้ทางอเมริกาได้เปิด 5 หลักสูตรแทนการเรียน MBA ซึ่งทางเลือกนี้ ผู้เรียนจะใช้เงินน้อยกว่า และยังให้ Benefit ที่มากกว่า

More episodes

Load more